Eko-rozwiązania na świecie

MENU:

•  Green Filming w Łodzi
•  Film dla klimatu
•  Baza lokalnych eko-dostawców
•  Eko-rozwiązania na świecie
•  Szkolenia i certyfikaty

 

 


Green Regio (logo)

Łódź Film Commission jest członkiem Cine-Regio - założonej w 2005 roku, niezależnej sieci zrzeszającej 50 regionalnych funduszy filmowych z 14 państw europejskich. Stowarzyszone podmioty prezentują szereg programów finansowania i usług dla sektora audiowizualnego, których celem jest wspieranie kultury filmowej, spójności społecznej i budowanie infrastruktury regionalnej.

 

W reakcji na zachodzące obecnie, wysoko niepokojące zmiany klimatyczne, członkowie Cine-Regio postanowili utworzyć podgrupę Green Regio, której nadrzędnym celem jest podnoszenie świadomości oraz dzielenie się wiedzą na temat narzędzi, środków i polityki w zakresie zrównoważonej produkcji filmowej. Przedstawiciele podgrupy wyrazili również potrzebę podjęcia inicjatyw dotyczących międzynarodowych działań szkoleniowych oraz wspólnego, uniwersalnego kalkulatora węglowego dla projektów audiowizualnych. Od 2019 roku Łódź Film Commission jest członkiem podgrupy Green Regio.

W ramach działań Green Regio powstał manifest, mający na celu zwiększenie świadomości na temat zrównoważonej produkcji filmowej, poprzez wzmocnienie proekologicznych działań na rzecz klimatu. Kluczową deklaracją stowarzyszonych funduszy, jest przyjęcie interpretacji,  że dodatkowe koszty ponoszone przez producentów na rzecz green filmingu, będą kwalifikowalne, czyli możliwe do sfinansowania ze źródeł publicznych. W 2020 roku manifest został przyjęty przez Łódź Film Commission.

Od kilku lat z inicjatywy członków Cine-Regio wydawany jest raport pn. „Green Report”. Zachęcamy do zapoznania się z tegoroczną edycją dokumentu (2020), będącego zbiorem inspirujących, proekologicznych praktyk filmowych z całej Europy. 

 

 

 


Przykłady dobrych praktyk

Kalkulator CO2

Narzędzie niezbędne do oszacowania wpływu konkretnej produkcji audiowizualnej na środowisko naturalne. Za pomocą danych wynikowych z kalkulatora jesteśmy w stanie przeanalizować jak poszczególne działania i decyzje podejmowane w ramach projektu filmowego wpływają na emisję CO2, a następnie wykazać konkretną przestrzeń do zmian i redukcji śladu węglowego. 
Obecnie dostępnych jest kilka różnych kalkulatorów śladu węglowego, różniących się poziomem złożoności oraz wersją językową:

Albert (BAFTA)
PEAR (Producers Guild of America) 
CARBON CLAP (Ecoprod)
CO2-calcultor (VAF e-mission programme)

 

Green Film Shooting

Międzynarodowa platforma wymiany pomysłów i doświadczeń z zakresu realizowanych produkcji audiowizualnych. Prezentowane informacje to przykłady zróżnicowanego podejścia do green filmingu, zebrane z całego świata. Green Film Shooting to także forum dla ambitnych i kreatywnych specjalistów działających w mediach, posiadających ogromne doświadczenie w optymalizacji produkcji filmowej. Od 2013 roku pod tym samym tytułem ukazuje się magazyn branżowy wspierający zrównoważony rozwój w świecie mediów.

Green Film Shooting (online)

 

Green Film (Trentino Film)

Z inicjatywy Trentino Film (Włochy) powstał ogólnoeuropejski system ratingowy dla zrównoważonej produkcji – Green Film. Narzędzie jest na tyle uniwersalne, że może mieć zastosowanie transgraniczne, a tym samym może umożliwić producentom, instytucjom, inwestorom skuteczną ocenę trwałości i jakości koprodukcji pod względem ochrony środowiska naturalnego.

System opiera się na krótkiej liście powszechnie uznanych kryteriów zrównoważonego rozwoju, które mogą być realizowane poprzez wdrażanie konkretnych, dobrze zdefiniowanych i łatwych do zweryfikowania środków. Punktacja została opracowana w taki sposób, aby ciało certyfikujące mogło uwzględniać różnice regionalne występujące w poszczególnych krajach europejskich (np. przepisy sanitarne lub regulujące gospodarkę odpadami).

System ratingowy Green Film otwiera możliwość wdrażania mechanizmów certyfikacji, a co za tym nagradzania ekologicznych produkcji przez instytucje (np. fundusze filmowe, nadawców, narodowe instytuty, itp.).

Green Film - szczegółowe informacje oraz formularz oceny