Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Łódź Film Commission

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Łódź Film Commission.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • menu ruchome typu slider z najnowszymi wiadomościami – treści przedstawione wyłącznie graficznie,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,
 • brak informacji w polskim języku migowym.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona internetowe zawiera

 • menu aktywowane klawiszem TAB, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki,
 • mapę strony,
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem "Aa" w prawym górnym rogu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Mańczak.
 • E-mail: agnieszka.manczak@ec1lodz.pl
 • Telefon: +48426006111
 • Telefon komórkowy z obsługą SMS: +48668780711

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi
 • Adres: ul. Tuwima 46, 90-021 Łódź
 • E-mail: biuro@ec1lodz.pl
 • Telefon: +48426006111
 • Telefon komórkowy z obsługą SMS: +48668780711

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba Łódź Film Commission znajduje się w kamienicy na Tuwima 46 – wejście od ulicy Sass-Zdort.
2. Drzwi wejściowe są bezobrotowe i nie otwierają się automatycznie. Mogą sprawiać trudność przy otwieraniu z uwagi na ciężkość – ich otwarcie wymaga siły.
3. Wejście do budynku jest bezprogowe.
4. W budynku znajduje się recepcja, której obsługa zapewnia informację i pomoc.
5. W budynku znajduje się winda.
6. W budynku są łatwo dostępne sanitariaty, wyposażone w dedykowaną armaturę i ceramikę oraz pochwyty i poręcze a także przycisk alarmowy.
7. Zapewniamy możliwość wejścia z psem asystującym do budynku.
8. Budynek posiada sprzęt umożliwiający ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami w przypadku zagrożenia. 
9. Przed budynkiem znajduje się oznaczony punkt zbiórki ewakuacyjnej. 
10. Brak dostępu do tłumacza języka migowego na żądanie – tłumacz dostępny po wcześniejszym umówieniu.
11. Brak pętli indukcyjnych na terenie całego kompleksu.